Indmeldelse

Indmeldelse i Folkekirken 

For at være medlem af Den danske Folkekirke skal man være døbt med den kristne dåb. 

Er man ikke døbt, men ønsker at blive døbt og medlem, skal man kontakte en af sognet præster eller kirkekontoret. 

Dette gælder også hvis man er døbt, men udmeldt af folkekirken og ønsker at blive genoptaget i folkekirken. 

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig påkirkekontoret og medbringe sin dåbsattest. 

Ved udmeldelse af folkekirken fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster - dvs. bl.a. vielse og begravelse.

Sognebåndsløsning

Et medlem af folkekirken tilhører det sogn, hvori man bor.

Man kan ved sognebåndsløsning slutte sig til en sognepræst for en anden menighed i et andet sogn. Ønskes dette, rettes der henvendelse til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.

Ved sognebåndsløsning skal man også tage stilling til, hvilket sogn man ønsker at stemme i ved menighedsrådsvalg, - enten i bopælssogn eller i det sogn sognebåndsdløserpræsten tilhører.

Nærmere information kan fås på kirkekontoret og hos præsterne.